HTX Sơn Tây

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Sơn Tây

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Sơn Tây được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên hợp tác xã, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa.
Với vai trò làm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuấtnông, lâm nghiệp, HTX phải bảo đảm số lượng, chất lượng, giá cả dịch vụ tốt nhất, có sức cạnh tranh với thị trường. HTX chủ động xây dựng các phương án tổ chức mua bán theo nguyên tắc mua rẻ của thị trường, giảm chi phí giao dịch, giảm lãi trên đơn vị sản phẩm do HTX kinh doanh để bán rẻ cho thành viên

Xem thêm

HTX Sơn Tây
HTX Sơn Tây
HTX Sơn Tây

Sản phẩm

Hợp tác xã Sơn Tây

Cá tầm giống

Liên hệ

Hợp tác xã Sơn Tây

Cá tầm thương phẩm

Liên hệ

Hợp tác xã Sơn Tây

Thỏ giống

Liên hệ

HTX Sơn Tây

Thỏ thương phẩm

Liên hệ

Dịch vụ

Tin tức – Sự kiện hoạt động