Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Sơn Tây

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Sơn Tây được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên hợp tác xã, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa.

Xem thêm

Hợp tác xã Sơn Tây
Hợp tác xã Sơn Tây

Sản phẩm

Hợp tác xã Sơn Tây

Cá tầm giống

Liên hệ

Hợp tác xã Sơn Tây

Cá tầm thương phẩm

Liên hệ

Hợp tác xã Sơn Tây

Thỏ giống

Liên hệ

Hợp tác xã Sơn Tây

Thỏ thương phẩm

Liên hệ